รอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรม:บทบาทของของก่อน สิทธิ์ของ)

ที่ ต้องรับผิดชอบสำหรับหลักถือพิธีรีตอน(ก่อนและการคำนวณของจำนวนเงินโดบประมาณของคนต่างออกภาษีหรือแจกเก็บสำหรับบัญชีของคณะกรรมการ.